Çmimi letrar “Ibrahim Rugova” - Bota Sot
Çmimi letrar “Ibrahim Rugova”

Kultura

Çmimi letrar “Ibrahim Rugova”

Më: 5 korrik 2018 Në ora: 11:15
Klubi letrar “Podguri” Istog”

Çmimin Letrar Ndërkombëtar “Ibrahim Rugova”, Edicioni i IV-të 2018

International Poetry Prize “Ibrahim Rugova” The Four Edition 2018

Premio internazionale di Poesia “Ibrahim Rugova” Quattro edizione 2018

Klubi letrar “Podguri” Istog” shpall:

KONKURS NDËRKOMBËTAR të Poezisë për Çmimin Letrar “Ibrahim Rugova” - 2018

Kriteret e konkurrimit:

- Çdo pjesëmarrës ka të drejtë të dërgojë një poezi të pa publikuar deri më tani, maksimumi 30 rrjeshta. Tema e lire.
- Të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs obligohen ta paguajnë shumën ne vlerë 10 euro në gjirollogarinë e Klubit letrar podguri: 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES 
- Të gjitha poezitë e konkurimit duhet të jenë në shqip ose anglisht, ose në gjuhë të tjera të të përkthyera në njërën nga këto gjuhë. 
- Poezitë do të dërgohen me emrin e autorit dhe pseudonimin letrar. 
- Antarët e Jurisë do të njihen vetëm me poezitë dhe pseudonimet letrare përkatëse.
- Do të ketë çmim të parë, të dytë, të tretë, si dhe çmime speciale. 
- Klubi letrar Podguri jep çmimin "Ibrahim Rugova" në fushën e kulturës, për individë ose institucione që ndihmojnë zhvillimin e artit dhe kulturës në Kosovë.
- Antarët e Jurisë nuk do të bëhen të njohur deri në ditën e shpalljes së fituesve për të mos patur ndikime gjatë vlerësimit. 
- Juria përzgjedh fituesit që do të lexojnë poezitë ditën e ceremonisë së dhënies së çmimeve.
- Konkurentët e përzgjedhur nga Juria duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen.
- Pjesëmarrja e pretendentëve për çmim dhe leximi i poezive të tyre është i detyrueshëm.
- Poezitë e përzgjedhura për ceremoninë do të botohen në një antologji.

KONKURSI POETIK KA TRI NIVELE

1. VENDI I PARË…..çmimi 500 euro
2. VENDI I DYTË……çmimi 300 euro dhe
3. Vendi i tretë……çmimi 200 euro.

Periudha e dërgimit të poezive për konkurs është prej 3 korrik deri më 10 gusht 2018 ora 24.00

Poezitë dërgohen në imel adresën : [email protected] dhe në faqen e Klubit letrar “Podguri” që mund ta gjeni kështu : Klubi Letrar Podguri Istog . Poezitë dërgohen me pseudonimin letrar (shifër) Me marrjen në dorëzim të tyre, ju në vijimësi do të merrni të gjithë informacionet e nevojëshme këshilluese dhe sqaruese .

Literary Club “Podguri” Istog announces the International Poetry Prize “Ibrahim Rugova” The Four Edition 2018.

Main features of the poetry competiton are as under: 
- Each participant has the right to send an unpublished poem of up to 30 rows. Free topic;
- Anyone who wants to participate in this event are obliged to pay 10 euros at club’s bank account. 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES
- All competing poets must submit their poems in Albanian, English or in other languages translated into one of these languages.
- Poems will be sent with the author's name and literary pseudonym. 
- Jury members will be recognized only with poems and relevant literary pseudonyms. 
- There will be first, second, third prize, as well as special prizes.
- “The Podguri” Literary Club gives the award "Ibrahim Rugova" in the field of arts and culture, for individuals or institutions that help the development of culture in Kosovo.
- Jury members will not be made known until the day of the announcement of the winners, so they don’t have any impact during the evaluation. 
- The jury will select the winners who will read the poems on the day of the award ceremony. 
- The Participation of competitors for awards and reading of their poems is compulsory.
- The Competitors selected by the Jury, they must confirm participation.
- The Poems selected for the ceremony will be published in an anthology.

- The period of sending poems for the competition is up to: 10 august 2018, until 24:00 hrs.

- Poems should be sent through a code at the following email to: [email protected]

POETRY ANNOUNCEMENT HAS THREE LEVELS

4. First place …….. 500 euro
5. Second place……300 euro, and
6. Third place…..… 200 euro.

Il Club letterario "Podguri" Istog annuncia: Concorso Internazionale di Poesia per il Premio Letterario "Ibrahim Rugova" - 2018.

Criteri per i partecipanti:
- Ogni partecipante ha il diritto di presentare una poesia inedita fino ad ora, con non più di 30 righe.
- Tutti i partecipanti nel concorso devono pagare 10 euro nel conto bancario di Club Letterario "Podguri": 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES 
- Tutte le poesie del concorso devono essere in albanese o inglese o in altre lingue, tradotte in una di queste lingue.
- Insieme con poesie verrà inviato al nome dell'autore, e lo pseudonimo letterario. 
- Ci saranno primo, secondo e terzo,premi, e premi speciali. 
- I membri della Giuria saranno riconosciuti solo con poesie rilevanti e pseudonimi letterari.
- I membri della giuria non saranno conosciuti, fino al giorno della proclamazione dei vincitori, perché non dovrebbe avere un impatto nel corso della valutazione. 
- Il club letterario "Podguri" onora con il prezzo "Ibrahim Rugova" persone o istituzioni che aiutano lo sviluppo della cultura in Kosovo. 
- La giuria seleziona i vincitori che leggeranno loro poesie, il giorno della cerimonia di premiazione. 
- I concorrenti selezionati dalla giuria dovrebberò confermare la partecipazione.
- La partecipazione dei pretendenti per i premio e lettura delle loro poesie è obbligatoria.
- Le poesie scelte per la cerimonia saranno pubblicati in un'antologia.

Il concorso poetico ha tre livelli:
- Il primo posto 500 euro.
- Il secondo posto 300 euro.
- Il terzo posto 200 euro
- Periodo di invio di poesie per il concorso è fino 10 august 2018 alle ore 24:00
- Le poesie saranno inviati per posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected] o nel sito di facebook: “Klubi letrar “Podguri” Istog. La poesia verrà inviata insieme con lo pseudonimo letterario e il nome. Poi riceverate tutte le informazioni necessarie.

Istog,3.7.2018
Sekretari Ekzekutiv ; Nuradin Imeraj
Imel. [email protected]
Tel.00377 44 192 687
Executive Secretary 
Segretario Esecutivo

Më të lexuarat
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat
Sondazh
test
Tjera