Më 22 mars pritet të fillojë shqyrtimi kryesor në rastin ku për korrupsion po akuzohet Nenad Rikallo dhe zyrtarëve të tjerë

Aktuale

Më 22 mars pritet të fillojë shqyrtimi kryesor në rastin ku për korrupsion po akuzohet Nenad Rikallo dhe zyrtarëve të tjerë

Më: 8 mars 2021 Në ora: 11:12
Nenad Rikallo

Më 22 mars pritet të fillojë shqyrtimi kryesor ndaj ish-ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), Nenad Rikallo, sekretarit të përgjithshëm të kësaj ministrie, Kapllan Halimi dhe gjashtë zyrtarëve tjerë, të akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare.

Këtë lëndë në trajtim e kishte pasur gjyqtari Arben Hoti, por nga muaji janar 2021, kjo lëndë tashmë i ka kaluar gjykatësit Mentor Bajraktari, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ndryshe, me 26 dhjetor 2019, ishte ngritur akti akuzues për korrupsion ndaj ish-ministrit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), Nenad Rikalo, sekretarit të përgjithshëm i kësaj ministrie, Kapllan Halimi dhe gjashtë zyrtarëve tjerë, Shefki Zeqiri, Ekrem Gjoka, Shkelzen Morina, Leon Thaçi, Lindar Krasniqi dhe Albana Zeqiri.

Shqyrtimi fillestar ishte mbajtur pothuajse 3 muaj më pas, me 12 mars 2020, ku të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.

Shqyrtimi i dytë ishte caktuar me datën 21 prill. Mirëpo, kishte arritur të mbahet me 29 shtator 2020.

Prokurorja Salihi, në shqyrtimin e dytë kishte njoftuar gjykatën se më 14 prill 2020 kishte pranuar kërkesat për hedhje të aktakuzës nga avokati Artan Qerkini, mbrojtës i të akuzuarit Kapllan Halimi, avokati Florent Latifaj, për të akuzuarin Ekrem Gjoka dhe kërkesën e parashtruar nga avokati Alban Makolli, për të akuzuarin Lindar Krasniqi.Ndërsa, më 24 prill 2020, prokurorja Salihi ka thënë se ka pranuar këto kërkesa edhe nga mbrojtësit e tjerë, nga avokati Mentor Neziri, për të akuzuarin Shefki Zeqiri, avokati Rrahman Kastrati për të akuzuarin Shkelzen Morina, nga avokati Kushtrim Bytyqi për të akuzuarën Albana Zeqiri, dhe se më 15 maj një kërkesë të tillë kishte parashtruar edhe avokatja Fehmije Gashi-Bytyqi, për të akuzuarin Leon Thaçi.

“Betimi për Drejtësi”, ka kërkuar të informohet se pse i është dashur gjykatës mbi 5 muaj për të caktuar seancën e shqyrtimit të dytë, kur kërkesa e fundit për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave është dorëzuar me 15 maj 2020.

Mirëpo, lidhur me këtë çështje nuk ka marrë përgjigje nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

Me 21 tetor 2020, Gjykata e shkallës së parë e kishte konfirmuar aktakuzën, duke refuzuar kërkesat e mbrojtjes për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave.

Ankesë ndaj vendimi të të gjykatës së shkallës së parë për konfirmim të aktakuzës kishte bërë mbrojtja e të akuzuarit Kapllan Halimi, Shefki Zeqiri, Ekrem Gjoka, Shkëlzen Morina, Leon Thaci, Lindar Krasniqi dhe Albana Zeqiri.

Gjykata e Apelit e Kosovës – Departamenti Special, më 25 nëntor 2020, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të pretendimeve ankimore në ankesa, kishte gjetur se ankesat janë të pabazuara.

Ndërkaq, në vendim të Apelit për konfirmim të aktakuzës thuhet se sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e mësipërme ankimore nuk janë të bazuara.

“Sepse me aktvendimin për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provës, gjykata e shkallës së parë është kujdesur dhe ka vlerësuar në mënyrë të drejtë duke dhënë arsye të mjaftueshme se aktakuza e ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës PPS.nr.55/2019 të datës 26.12.2019, e në bazë të gjendjes faktike të aktakuzës dëshmohet se ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se të akuzuarit janë të përfshirë në kryerjen e veprave penale për të cilat akuzohen, ndërsa tani për tani nuk ka argumente bindëse dhe që nuk përmbajnë asnjërën prej bazave ligjore për të cilën mund të kundërshtohet aktakuza, ashtu siç kërkohet me dispozitat e nenit 250 par. 1 nënpar.1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPPK-së”, thuhet në vendim.

Tutje, thuhet se  sipas vlerësimit të kësaj Gjykate në aktvendimin e kundërshtuar, Gjykata e shkallës së parë ka dhënë në mënyrë të zgjeruar arsye lidhur me dyshimin e bazuar rreth provave të kundërshtuar dhe drejtë ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor.

Sipas Apelit, nga veprimet e ndërmarrja nga ana e të pandehurve, prokuroria ka dëshmuar më prova materiale të cila i ka propozuar në aktakuzë (faqe 4 dëshmitarët, si dhe provat për administrim në shqyrtim gjyqësore faqe 4-5), se të pandehurit kanë kryere veprën penale për te cilën po akuzohen, dhe se nga veprimet e përshkruara në aktakuzë, tani ekzistojnë elementet qenësore të veprës penale për të cilat janë akuzuar te pandehurit , dhe se ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë me te cilat i ka propozuar prokuroria ne aktakuze si te cekura me lartë.

Apeli është deklaruar edhe lidhur me  pretendimet e tjera në ankesa se në shkresat e lëndës nuk ka prova të mjaftueshme  të cilat mbështesin dyshimin e bazuar mirë se te akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilat ngarkohen sipas  aktakuzës.

“Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, këto pretendime nuk përmbajnë asgjë konkrete përveç atakimit të aktakuzës në mënyrë të përgjithshme, mandej procedura penale është në fazën pas ngritjes së aktakuzës dhe se a do të vërtetohet fajësia e saj, mbetet të shqyrtohet gjatë fazave të ardhshme të procedurës penale dhe shqyrtimit kryesor të çështjes, e që në këto faza të procedurës penale fajësia nuk mund të supozohet as nga Gjykata e as nga palët. Lidhur me të pretendimin e mbrojtësit të akuzuarës Albana Zeqiri, se e njëjta nuk ka pasur pozitë zyrtare për faktin se ka qenë e angazhuar me kontratë mbi vepër, kjo Gjykatë gjen se pavarësisht mënyrës së punësimit së personit, përderisa kryen detyra zyrtare dhe i besohet një detyrë zyrtare nga vartësit, konsiderohet se personi është person zyrtar”, thuhet në vendim.

Sipas aktakuzës së përpiluar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) me 26 dhjetor 2019, të pandehurit Nenad Rikalo, Kapllan Halimi, Shefki Zeqiri dhe Ekrem Gjoka, në bashkëveprim, gjatë vitit 2018, me qëllim që tu mundësojnë përfitim në mënyrë të kundërligjshëm kompanive si: konzorciumit “ Novus” SH.P.K, për fitimin e grandit “Ndërtimi i tregut modern për prodhime bujqësore” në Prishtinë, konzorciumit “Dhemetra” SH.P.K për fitimin e grandit “Ndërtimi i fabrikës për prodhimin e plehut organit” (duke mos qenë fare në listën e projekteve të cilat mbulohen me financim përmes grandeve), koncorziumit “ DOO Zubin Potok” për fitimin e grandit “ Projekti për ndërtimin e investimeve në objektin për magazinimin dhe ruajtjen e frutave”, si dhe konzorciumit NTP “Arena Engineering” në Pejë, për fitimin e grandit “Prodhimi dhe përpunimi i mishit” në Pejë, me qëllim kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin 04/L-090 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-098 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural neni 5.1, neni 8, neni 13 paragrafi 1.2, neni 4, neni 14.2  Ligji 03/L098 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, neni 8 dhe 9, rregullores ( QRK) nr. 37/2013, neni 7.1, paragrafi 1.1, Udhëzuesi dhe Doracaku për hartimin e konceptit të dokumenteve nga Zyra e Kryeministrit.

Këtë thuhet se e kanë bërë ashtu që i pandehuri Nenad Rikalo, në cilësinë e Ministrit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ka tejkaluar kompetencat e tij, ka hartuar një “Program të veçantë”, pa buxhet të veçantë të ndarë për këtë projekt, ka vendosur mbi kriteret, ka përcaktuar regjionet për financim, shumën e grandit, duke i anashkaluar edhe procedurat e rregullta të hartimit të programit të veçantë, që ishte kompetencë e Departamentit të Politikave të Zhvillimit Rural në MBPZHR duke mbivendosur në mes të masave me programin e rregullt, me datë 26 mars 2018, në mënyrë të kundërligjshme ka lëshuar vendimin me nr. ref. KM 91/18 për hartimin e politikave të reja për zhvillim të mëtutjeshme të infrastrukturës rurale dhe ngritjes së konkurrencës në zonat rurale më pak të zhvilluara, me ç ‘rast  edhe programin ua dorëzon vet të përfunduar, ndërsa komisionin e kishin formuar vetëm formalisht.

Tutje, thuhet se i pandehuri Kapllan Halimi, në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm në këtë ministri, ka tejkaluar kompetencat e tij ashtu që në mënyrë të kundërligjshme ka nxjerr vendimin me ref.nr. ZSP 266/18 për t’ua mundësuar përfitim në mënyrë të kundërligjshme kompanive të sipërcituara, emëron grupin punues në përbërje prej 11 anëtarëve për përgatitjen e investimeve në infrastrukturë rurale , duke qenë në dijeni se ky grup nuk është kompetent dhe nuk ka njohuri për përpilimin e këtij programi, derisa ishte në dijeni se ky grup ishte vetëm formal, duke ditur se drafti është dorëzuar nga vet ministri Rikalo.

Sipas akuzës, i pandehuri Shefki Zeqiri, në cilësinë e personit zyrtar në këtë ministri, gjatë vitit 2018, duke vepruar në mënyrë të kundërligjshme, e ka hartuar dhe aprovuar Udhëzimin Administrativ 09/2018 për zbatimin e programit të veçantë “Zonat Rurale më pak të zhvilluara”, edhe pse e kishte ditur që ky program ishte hartuar në kundërshtim me Ligjin 04/L-090 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-098 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe Rregulloren (QKR) nr. 37/2013, duke i anashkaluar procedurat e rregullta të hartimit të programit të veçantë që është kompetencë e Departamentit të Politikave për zhvillim Rural në MBPZHR.

Ndërsa, sipas akuzës, i pandehuri Ekrem Gjoka, në cilësinë e personit zyrtar, ushtrues detyre i Kryeshefit të AZHB-së, në mënyrë të kundërligjshme ka marrë vendimin ref.nr. ZHB-07/4/54/2018 për formimin e grupit punues, i cili grup do të bëj kontroll administrative, vlerësim, miratim dhe kontraktimin e projekteve të masës të infrastrukturës rurale, në përbërje prej: Lindar Krasniqi, Shkelzen Morina, Albana Zeqiri dhe Leon Thaçi, duke anashkaluar faktin se ky ekip duhet të formohet prej drejtorit, të monitorohet prej drejtorit dhe ky grup të raportonte te Drejtori i Drejtorisë për Miratimin e Projekteve dhe Zhvillim Rural, kështu i pandehuri Gjoka me qëllim ka vepruar në atë mënyrë që t’u mundësonte përfitim kompanive të lartpërmendura në mënyrë të kundërligjshme ngase vet ishte pjesë e grupit kur ministri ua kishte dorëzuar draftin e gatshëm, duke vepruar në këtë mënyrë buxhetit të Republikës së Kosovës në bashkëveprim i kanë shkaktuar dëm në vlerë prej 4.000.000 euro.

Sipas akuzës, Të akuzuarit Shkëlzen Morina, Leon Thaçi, Lindar Krasniqi e Albana Zeqiri, më 14 gusht 2018, duke bashkëvepruar në cilësinë e personave zyrtarë pranë MBPZHR-së, duke vepruar në mënyrë të kundërligjshme, me qëllim që t’u mundësoj përfitim në mënyrë të kundërligjshme kanësh pallur fitues konzorciumin “Novus” sh.p.k për fitimin e grandit “Ndërtimi i tregut modern për prodhime bujqësore”, në Prishtinë, kanë shpallur fitues konzorciumin “Dhemetra” sh.p.k për fitimin e grandit “Ndërtimi i fabrikës për prodhimin e plehut organik” në Gjilan, kanë shpallur fitues konzorciumin “DOO Zubin Potok”, për fitimin e grandit “Projekti për ndërtimin e investimeve në objektin për magazinimin dhe ruajtjen e frutave”, kanë shpallur fitues konzorciumin NTP “Arena Engineering”, për fitimin e grandit “Prodhimi dhe përpunimi i mishit”, në Pejë, të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ 09/2018 për zbatimin e programit të veçantë “Zonat rurale më pak të zhvilluara”.

Shfaq komentet
comments powered by Disqus
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat